Wet- en regelgeving

WKKGZ - Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
De overheid heeft besloten wettelijk vast te leggen wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dient vanaf 1 januari 2017 de praktijk ingeschreven te staan bij een door de minister goedgekeurde geschillencommissie, bijna-accidenten moeten gemeld worden bij het daarvoor opgerichte meldpunt. Praktijk de Ontknoping is aangesloten bij een goedgekeurde geschillencommissie.

Verder moet volgens de wet, indien van toepassing, een beroep gedaan kunnen worden op een vertrouwenspersoon en een klachtenfunctionaris. Dit kan verzorgd worden vanuit de beroepsvereniging waarbij Praktijk de ontknoping is aangesloten. Via de beroepsvereniging NVST en de stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) van de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complement) kan het klacht- en tuchtrecht worden toegepast.

Alle therapeuten, aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Mocht u onverhoopt klachten hebben, dan kunnen we eerst met elkaar in gesprek gaan. Mochten we er samen niet uit komen, dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging (www.nvst.nl). Via deze weg kan een vertrouwenspersoon of een klachtenfunctionaris van de NVST worden benaderd. Mocht u nog niet tevreden zijn, dan kunt u een beroep doen op de geschillencommissie. Deze is ondergebracht bij de Stichting Zorggeschil.

In de wet staat onder artikel 2 dat een alternatieve-zorgaanbieder slechts zorg verleent die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt, waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld.

Klik op de link voor meer info over de wet WKKGZ.

WGBO - Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren. Een zorgverlener heeft de plicht in levensbedreigende situaties te handelen. Dit betekent echter niet dat de patiënt zorg kan eisen van zijn behandelaar, in bepaalde gevallen kan deze zorg weigeren.

Klik op de link voor meer info over de wet WGBO.